دختـــری که داره سعی میکنه جوری که دوست داره زنــدگی کنه ..
زاده ی بهــــار
گاهی وقتا خیلی ســرد و گاهی وقتا خیلی احساساتی !
من خودم رو نشناختم هنوز خوب ! :)
به امید  ِ اینکه کمی بیشتر بــا خودم آشنا شم ! :)